top of page

כדי שלא תהיינה לו בעיות עם בנות זוג

אידיאל היופי הוא בפירוש עניין תלוי תקופה ותרבות. בקרב אנשים מבוגרים כיום, שיעורם של אלו שאינם נימולים הוא אפסי.

בהחלט לא מן הנמנע ואף סביר מאוד כי בעוד 20 או 25 שנה, גברים נימולים ייחשבו בעיני בנות זוג פוטנציאליות אפשרות "נחותה" מבחינה מינית, ונשים אף תעדפנה בני זוג עם איבר שלם ובריא.

באיזו זכות בכלל אנחנו מבקשים להתערב ולקבל החלטות לגבי חיי המין של אדם בוגר ועצמאי, ולקבוע לגביהם עובדות פיזיולוגיות בלתי הפיכות. ירצה בנכם, בבוא היום, להסיר את עורלתו למען בת זוג (מסוימת או בכלל) - יעשה זאת בשמחה מתוך בחירה אישית על גופו הפרטי שלו, ועל חיי המין הפרטיים שלו.

bottom of page