top of page
הרב נרדי גרין

טקסי לידה וכל טקסי החיים

nardy הרב נרדי גרין.jpg
omry ברית שלום.jpg

רב המשתייך לתנועה החילונית-הומניסטית ביהדות ועורך טקסי לידה שאינם מחייבים ניתוח כירורגי, ואינם קשורים לברית מילה.

פניה אישית מהרב נרדי גרין:

משמעות טקס לידה עבור יהודים חילוניים - אמירה למשפחה ולקהילה כי המשפחה התרחבה, יש המשכיות למסורות המשפחתיות, לתרבות ממנה מגיע הזוג, אך זו גם יצירה חדשה.

הטקס מאפשר להביע את הערכים בהם מאמינה המשפחה, באמצעות כמה ממדים בתוך הטקס:

  • קבלת פנים - הכרה, ברכה ושמחה בשמחת הזוג. כניסה חגיגית ושירה לקבל את פני הרך/ה הנולדים. ברכות של ההורים והאחים, ברכות של קרובי משפחה

  • ברית מילים/שלום - ברית נכרתת בין שני אנשים ברי דעת, מאחר והתינוק/ת הנולדים אינם כאלה יש משמעות רק להתחייבות ההורית. ברית המילים היא תעודה והכרזה קבל עם ועדה על המחויבויות של ההורים במשך חיי הצאצאים. חותמים ההורים, ילדי המשפחה האחרים וכל מי שרוצה להיות שותף.

  • קריאת שם - "לכל איש יש שם", מדרש שם והכרזת השם למשפחה, לחברים ולקהילה. השם נישא לאורך כל החיים בדרך כלל ושם עברי מבטא היות חלק מהתרבות היהודית. המשמעויות השונות של השם מבטאות את תחילתו של מסע חיים מוצלח במיוחד.

yael טקס לידה.jpg
bottom of page