top of page

כדי שיהיה כמו אבא שלו

השוני מהאב הוא סוגיה שיהיה צורך להתמודד איתה ביום מן הימים, אך ההורות עוד תזמן לכם סוגיות מורכבות הרבה יותר במגוון רחב של תחומים, וזו בפירוש איננה אחת מהמורכבות שבהן.

הורי קה"ל מציינים כי הנושא עולה בשלב כזה או אחר, אך הילדים לרוב אינם שיפוטיים ואינם רואים פגם במצבם. הם מבינים די בקלות וללא צורך בתיאורים גרפיים מרחיקי לכת שגופם הוא השלם והתקין, וההתדיינות בכך בדרך כלל איננה נמשכת יותר מכמה דקות.

bottom of page