top of page

כדי שיהיה יהודי

יהדותו של פלוני נקבעת לפי יהדותה של אימו. אם אימו יהודייה - הוא ייחשב ליהודי על פי ההלכה, על כל המשתמע מכך.

ברית המילה מחייבת אדם על מנת שיוכל להיחשב יהודי רק בתהליך גיור. למילה עשויה להיות חשיבות בקביעת יהדותו של ילד כאשר מדובר בילד מאומץ, ובמיוחד במקרה של הליך פונדקאות בחו"ל. בנסיבות רגילות, אין לברית המילה כל משמעות בעניין זה.

שאלה נוספת המטרידה את ההורים המתלבטים היא שאלת זכותו של ילדם להינשא בבוא היום באמצעות הרבנות. ראשית, די מוזר לשקול ברצינות ביצוע ניתוח והטלת מום בפעוט רך על מנת לפתור "בעיה" שאזרחים רבים פותרים אותה כבר כיום ע"י רכישת כרטיסי טיסה לחו"ל.

על פי הניסיון הקיים כיום, הרבנות מקשה ומציבה מכשולים רק בפני אנשים שהיא מסוגלת להטיל ספק ביהדותם (בעיקר: עולים חדשים, גרים ואנשים שמוצאם לא ברור). הרבנות איננה מטילה ספק ואיננה מערימה קשיים על חילונים ואתאיסטים, כל עוד הם נחשבים יהודים על פי ההלכה.

bottom of page