top of page

זה יפה יותר

בסביבה תרבותית שבה העורלה איננה דבר חריג, היא נתפשת כדבר יפה, או לכל הפחות יפה יותר מהאיבר הנימול.

טיעון זה פסול מבחינה מוסרית כהצדקה למילת תינוקות על פי כל אמת מוסר מקובלת. הטיעון הזה למעשה הופך את ביצוע המילה לניתוח קוסמטי-אסתטי ותו לא. ככלל, ניתוחים מבצעים באנשים חולים. ניתוחים קוסמטיים מבוצעים, על פי האתיקה הרפואית, רק במבוגרים ורק בהסכמה מלאה מדעת של המטופל בעצמו. ניתוחים קוסמטיים בילדים מבוצעים רק במקרים חריגים ביותר של עיוותים פלסטיים, ובוודאי לא כטיפול שגרתי.

bottom of page