top of page

הילד לא אמור לסחוב אידיאולוגיות שלנו על גבו

חלק עיקרי ומרכזי במהותה של ברית המילה הוא צריבה בבשר של סימן להשתייכות שבטית-דתית-חברתית.

הורים המלים את בנם הם בדיוק אלו המבקשים לצרוב בבשרו את אחת מהאידיאולוגיות שלהם. על הטענה כי אי-מילת הילד היא העמסת אידיאולוגיות על גופו - ניתן בהחלט לומר כי "התהפכו היוצרות".

הטענה כי השארת העורלה והימנעות ממילה היא חותם גופני אידיאולוגי בדיוק כמו הסרתה אמנם מובנת במידת מה בסביבה תרבותית שבה הפעולה נפוצה מאוד, אך היא משולה מבחינה עניינית לטענה שאי-איסוף בולים הוא תחביב. שכיחותו הגבוהה של המנהג לאורך שנים ארוכות גרמה במידת מה לשיבוש ברירת המחדל שלנו, ולמחשבה שההימנעות ממילה דווקא היא הפעולה האקטיביסטית.

bottom of page